Algemene Voorwaarden Brandgrensrun
Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door Stichting Rotterdam Running Crew gevestigd te; Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK, Rotterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 60866896, aldaar gedeponeerd. Hierna te noemen Rotterdam Running Crew.

Artikel 1 – Definities
1. ‘Algemene Voorwaarden’ deze algemene voorwaarden
2. ‘de Website’ de Brandgrensrun website
3. ‘klant’ de klant die zich als zodanig heeft ingeschreven
4. ‘evenement of promotie’ alle activiteiten in de ruimste zin des woords die door Rotterdam Running Crew worden georganiseerd/verzorgd met betrekking tot de Brandgrensrun
5. ‘plaats’ feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden, etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Rotterdam Running Crew en de klant.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkende en aanvullende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Rotterdam Running Crew zijn aanvaard.
4. Rotterdam Running Crew heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van de website eenzijdig te wijzigen. Het gebruik van de website door klanten na wijziging van de algemene voorwaarden betekent dat de klant akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.
5. Rotterdam Running Crew is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden over te dragen aan derde, in welk geval zij de klant tijdig zal informeren.
6. Rotterdam Running Crew en de klant erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
7. Door zich in te schrijven als klant van Rotterdam Running Crew begrijpt de klant en gaat hij ermee akkoord dat hij zich zonder kosten aanmeldt voor nieuwsbrieven van Rotterdam Running Crew. Ontvangers van de nieuwsbrief van Rotterdam Running Crew kunnen zich te allen tijde afmelden door de mogelijkheid tot uitschrijven in de nieuwsbrief zelf.

Artikel 3 – Betaalbewijzen
1. Betaling van het inschrijfgeld en alle overige door de klant verschuldigde kosten wordt
gedaan aan Rotterdam Running Crew.
2. De volgende betaalwijzen zijn mogelijk bij inschrijving via de website:
a. IDEAL
3. Alle prijzen van betaalde diensten en producten die Rotterdam Running Crew worden aangeboden zijn in euro’s en inclusief BTW.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst / inschrijving
1. Indien Rotterdam Running Crew de datum, de locatie, het aantal deelnemers, niveau en de prijs van inschrijving en eventuele extra kosten heeft bepaald wordt de inschrijving als ‘voorlopig’ in het geautomatiseerde inschrijfsysteem van Rotterdam Running Crew ingeboekt.
2. Een klant dient een minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
3. Inschrijving via de website komt definitief tot stand zodra Rotterdam Running Crew (autorisatie van) de betaling door klant heeft ontvangen.
4. Is de inschrijving via de website tot stand gekomen, dan wordt de overeenkomst per ommegaande via e-mail aan de klant bevestigd.
5. Indien geen autorisatie van de betaling door klant verkregen wordt, dan ontvangt de klant hetzij via e-mail hetzij via de gewone post bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de overeenkomst.
6. Een inschrijving is voor de klant onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van tot stand gekomen overeenkomst wijzigingen aan te brengen of te annuleren.

Artikel 5 - Persoonsgegevens
1. Klant staat er jegens Rotterdam Running Crew voor in dat de informatie die je verstrekt compleet naar waarheid en juist is, waaronder je persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres.
2. Het is klant niet toegestaan een account aan te maken op een naam van een andere persoon.
3. Indien er reden is tot twijfel inzake de identiteit van de klant behoudt Rotterdam Running Crew zich het recht voor de klant te verzoeken om per fax of e-mail een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs te overleggen.

Artikel 6 – Overige verplichtingen van de klant
1. De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.
2. De klant is verplicht om op eerste verzoek tijdens het bezoek van evenement zich te identificeren om Rotterdam Running Crew onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen van een leeftijd jonger dan achttien (18) jaar.
3. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
4. De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Rotterdam Running Crew, de exploitanten van de plaats van het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
5. De klant verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement
6. De klant vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de klant toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De klant dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade

Artikel 7 – Rechten van Rotterdam Running Crew
1. Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Rotterdam Running Crew gerechtigd de inschrijving ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor de inschrijving aan Rotterdam Running Crew heeft voldaan.
2. Rotterdam Running Crew behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Rotterdam Running Crew dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
3. Rotterdam Running Crew en haar partners zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in opnamen voorkomen gaan akkoord met het gebruik van hun beeld. Verder kunnen personen die in de opnamen voorkomen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Artikel 8 – Overmacht
1. Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede inbegrepen stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, nationale rouw etcetera heeft Rotterdam Running Crew het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
2. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Rotterdam Running Crew wordt geannuleerd, zal dit geen aansprakelijkheid doen ontstaan van de door de klant gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
3. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Rotterdam Running Crew wordt verschoven naar een andere datum blijft de inschrijving geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant op de nieuwe datum niet kunnen dan is hij gerechtigd tot restitutie van het inschrijfgeld minus € 7,50
administratiekosten.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van Rotterdam Running Crew alsmede betrekking tot de Rotterdam Running Crew gehanteerde bedrijfsformule berusten bij Rotterdam Running Crew. Het is de klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Rotterdam Running Crew.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het evenement, de locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij Rotterdam Running Crew dan wel de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende evenement of bij de houder van de locatie. Het is de klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken
rechthebbenden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Rotterdam Running Crew
1. Rotterdam Running Crew aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Rotterdam Running Crew dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
2. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen en
deelnemen aan het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin
dat Rotterdam Running Crew geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of deelname. Tevens is Rotterdam Running Crew niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
3. Rotterdam Running Crew zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

Artikel 11 – Aanvullende bepalingen
1. Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd worden, dan blijven de algemene voorwaarden van de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die partijen met de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert.
2. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.
3. Eventuele klachten van klanten naar aanleiding van de door Rotterdam Running Crew geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan Rotterdam Running Crew.
4. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is exclusief Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijke recht. Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde
rechter in het arrondissement Den Haag, onverlet de mogelijkheid in hoger beroep of cassatie te gaan.
5 . Het voorgaande laat de mogelijkheid onverlet ander bij wet voorziene rechtsmiddelen te roepen zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de mogelijkheid van arbitrage.